ระบบรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ปีการศึกษา 2560

สำหรับเจ้าหน้าที่